Strona internetowa

W kalejdoskopie historii

Za­ło­żo­na w 1925 roku FES jest naj­bo­gat­szą w tra­dy­cje nie­miec­ką fun­da­cją po­li­tycz­ną. Nazwę za­wdzię­cza pierw­sze­mu de­mo­kra­tycz­nie wy­bra­ne­mu pre­zy­den­to­wi Nie­miec, Frie­dri­cho­wi Eber­to­wi.  Jako fun­da­cja bli­sko zwią­za­na z par­tią po­li­tycz­ną działa na rzecz pod­sta­wo­wych war­to­ści de­mo­kra­cji spo­łecz­nej: wol­no­ści, spra­wie­dli­wo­ści i so­li­dar­no­ści. Te ide­ały łączą nas z so­cjal­de­mo­kra­cją i wol­ny­mi związ­ka­mi za­wo­do­wy­mi.

Siek
Bufalo

KLIENT:
Agencja Kreatywna MyWorks Studio / Fundacja im. Friedricha Eberta

ZAKRES REALIZACJI:
Kodowanie strony oraz wdrożenie na bazie CMS WordPress na podstawie przesłanego projektu graficznego.

Projekt graficzny: MyWorks Studio